Shaathi

[shah-tee], noun
Shirt

  • Inji shaathi per
    Wear her shirt
Go Back