Rajaa (deian)

[ruh-jah], verb, noun
To Allow, to permit, permission

  • Thojo passe rajaa ai?
    Do you have permission?
  • Mukhe rajaa dei!
    Give me permission!
Go Back