Chondhi

[chohn-dhi], noun, verb
To pinch

  • Au thukhe chondhi karno!
    I’m going to pinch you!
Go Back